Lične veb prezentacije

Lične veb prezentacije

Zaposleni na Elektrotehničkom fakultetu, koji imaju otvoren nalog, mogu postaviti svoju ličnu veb prezentaciju. Za potrebe svojih veb prezentacija, korisnici mogu koristiti PHP jezik.

URL preko kojeg se može pristupiti prezentaciji je:

http://home.etf.bg.ac.rs/~username/

gde je username korisničko ime izabrano prilikom otvaranja naloga.

Prezentacija mora imati indeksni fajl (index.html, index.htm ili index.php) u početnom direktorijumu prezentacije.

Postavljanje lične veb prezentacije

Da bi korisnik mogao postaviti svoju ličnu veb prezentaciju, potrebno je da u svom početnom (home) direktorijumu na serveru kreira direktorijum pod nazivom public_html, i ovom direktorijumu dodeli odgovarajuća prava pristupa. Prezentacija se smešta u ovaj direktorijum, koji je početni direktorijum za prezentaciju korisnika.

Kreiranje direktorijuma public_html iz komandne linije

Korisnik može kreirati ovaj direktorijum iz komandne linije, kada se na server uloguje preko SSH servisa. Komande koje treba da zada su sledeće ('user$' zamenjuje prompt korisnika u ovom primeru):

user$ cd
user$ mkdir public_html
user$ chmod a+x .
user$ chmod a+rx public_html

Kreiranje direktorijuma public_html iz programa WinSCP

Korisnik može kreirati direktorijum public_html i iz programa WinSCP. Pošto se preko ovog programa uloguje na svoj nalog na serveru, korisnik treba da uradi sledeće (primer se odnosi na podrazumevanu instalaciju programa WinSCP verzija 4.1.9):

  • selektovati desni panel (koji prikazuje fajlove sa udaljene mašine, u ovom slučaju na serveru home.etf.bg.ac.rs)
  • kliknuti na ikonu kućice ili bi se pozicionirali na početni direktorijum
  • pritisnuti taster F7 ili kliknuti na Create Directory dugme na tulbaru na dnu prozora programa WinSCP
  • u dijalogu uneti ime public_html i kliknuti na taster More ».
  • selektovati opciju Set permissions i u polje Octal upisati vrednost 0755
  • kliknuti na dugme OK